miercuri, 8 martie 2017

Bradky

Bradky [bredli] James, 1693-1762, brit. astronom; prof. univ. v Oxfordu, ředitel observatořevGreenwichi. Objevil aberaci světla (1727) a malé změny precesního pohybu zvané nutace. bradlo, útes, troska — útržek příkrovu vzniklý tektonicky nebo denudaci. Zpravidla je tvořen mech. a denudačně odolnými horninami. Charakteristické zvi. pro bradlové pásmo záp. Karpat, bradlové pásmo, útesové pásmo — tektonická zóna, úzce protáhlá oblast s útržkvHitologicky od okolí odlišnými, pevnějšími, většinou vápencovými, které vypreparované nápadně vystupují z okolních méně odolných hornin, bradlový obal, součást bradlového pásma uzavírající čočkovité tektonické útržky st. hornin.

Delanoy

Delanoy [-noe] Jean, *1908, fr. film. režisér (Věčný návrat, Pastoři'™ symfoniet Poznamenané mládi, Pfipod k°~ misaře Maigreta, Kněžna de Clèves).

marți, 7 martie 2017

Dělič kmitočtu

dělič kmitočtu, el. těch. obvod, jimž lze z daného kmitočtu odvodit kmitočet /i-krát nižší (n - celé Číslo) Zpravidla se k děleni kmitočtu používají oscilátory (např. multivibrátcr, blokovací oscilátor). Nověji se používají také d. k. zal. na počitackh obvodech.

Disman Miloslav

Disman Miloslav, *1904, č. rozhlasový prac., pedagog, prozaik a dramatik; zakl. a vedoucí Dismanova recitačního a div. souboru dětí a mládeže v Čs. rozhlasu (od 1931), autor vzpomínkové knihy Hovoří Praha. Ř.pr. (1953); z.um. (1964).

Buckingham

Buckingham [bakingem], angl. hrabčcí a nakonec vévodský titul, doložený od doby Viléma I. Dobyvatele; nej-důležitějšim rodem, jemuž byl dědičné udělen, byli od 1617 Villiersové. Buckinghamský palác [bakingem-], palác v londýnském Westminsteru, zal. 1703; od 1837 sídlo angl. králů. Obrazová galerie.

Braslav

Braslav, panonský kníže 880 — 896. Podporoval císaře Arnulfa ve sporech s velkomor. Svatoplukem.

Caruso

Caruso [karů-] Enrico, 1873 — 1921, it. pévec (tenor); proslavený zvi. překrásným bel cantem. Vynikl v it. operách (Vcrdi, Puccini).

Daszyi&ki

Daszyi&ki [-šiň-] Ignacy, 1866 — 1936, pol. politik a publicista; spoluzakl. a 1921 - 28 a 1931 - 34 předseda PPSD, Člen II. internacionály; 1918 premiér a min. zahr. Polska. 1928—30 maršálek Sejmu.

luni, 6 martie 2017

Abbás Ferhat

Abbás Ferhat, *1899, alžírský polit, a státní činitel; 1943 spoluautor Manifestu alžírského lidu, 1956 se připojil k FNO; 1958—61 předseda Prozatímní vlády a 1962 — 1963 předseda Nár. shromážděni. Jako zastánce burž. parlamentarismu vyloučen z FNO; vzdal se polit, činnosti.

Adla Zdeněk

Adla Zdeněk, * 1910, vl. jm. Z. Dlouhý, č. spisovatel knih pro děti (To neznáte Jiřinu, Hvězdy nad samotou, Kouzelníkova zahrada), některé knihy napsal se svou ženou V. Adlovou (Kouzelná skříňka. Krásná a slavná).

Adenský záliv

Adenský záliv, v záp. části Arab. moře, mezi Arab. a Somálským poloostrovem, s hloubkou až 3328 m, výškou přilni až do 2,9 metrů.

Dembowski Jan

Dembowski Jan, 1889-1963, pol. biolog a zoopsycholog; prof. univ. ve Varšavě, pak v Lodži, ředitel Ústavu experimentální biologie (1952-1960), člen Pol. A V (1951). Zabýval se experimentální zool. a zoopsychologií. demekologie [řec.], populační ekologie — nauka o populaci organismů, o její struktuře, dynamice, funkcích a změnách; součást ekologie, demence [lat.], dementia, otupělost mysli - chorobný stav vzniklý dege-nerativními změnami mozkové tkáně a projevující se oslabením rozumových schopností; např. presenilní demence je způsobená některými chorobami (např. progresivní paralýzou, epilepsií, schizofrenií) a senilní demence vyskytující se ve stáří, dementi [-ty, fr.], oficiální sdělení, které vyvrací určitou zprávu.

Desava

Desava, něm. Dessau — m. v NDR v kr. Halle, na Modle, 100 700 obyv. Prům. stroj., chem., pivovarnický, dřevozpracující. Muzeum, knihovna, galerie.

B$dzin

B$dzin [bend-], m. v již. Polsku ve vojvodství Katovice, 58 800 obyv. Prům. těžební, hutní, el.tech., kožedělný. Zámek z 1364.

duminică, 5 martie 2017

Branislav František

Branislav František, 1900—19(8, č. básník. Jeho harmonicky laděná lyrika se opírá o dojmy z přírody a domova, o intimní život nebo o citové zážitky z cest (Na houslích jara, podzimu; Milostný nápěv; Večer u studny; Řecká sonatina). Psal též verše pro děti {Zlatý déšť). L.s.c. (1952); z.um. (1960). branka a) zařízení k vyznačení dráhy při lyžařských a vodních slalomech či sjezdech; b) v brankových sport, hrách zařízení na hřišti, které vyznačuje cil útoku.

Dětmar 1982

Dětmar 1982, první pražský biskup (od 973), pův. Sas.

Balijci

Balijci, národnost na ostrově Báli, asi 2 mil. osob; hinduisté. Zemědělci, vyspělá um. řemesla (řezbářstvi) a tradiční um. (malířství, sochařství).

Bowne

Bowne [boun] Bor den Parker, 1847 až 1910, amer. filozof, zakl. bostonské personalistické Školy; usiloval o sjednoceni teol. s obj. ideál, a empirismem.

Dem. spisovatelka

dem. spisovatelka, činná v pokrokovém ženském hnuti. Spisy: Paměti mcialistky, Ženská otázka.

Cykloalkany

cykloalkany [řec. 4- arab.], cyklopara-fray, C„H2n, nasycené monocyklické uhlovodíky.

sâmbătă, 4 martie 2017

Boxer

boxer [angl.J 1. sportovec pěstující box ; rohovník; 2. účastník hnutí proti cizincům v Číně (tzv. boxerského povstání); 3. hladkosrsté plemeno služebního psa vyšlechtěné v Německu, oblíbené pro výborné povahové vlastnosti.

Centrování

centrování [lat.], středění - 1. výr. upnutí nebo montáž součástí, aby při rotaci neházela; 2. opt. ztotožnění osy čočky s opt. osou. eeutrozóm [lat. < řec.], centrosom, mikrosféra — organela, uložená v blízkosti jádra v buňkách živočichů a nižších rostlin. Při mitóze se dělí a tvoří póly vřeténka; v.t. blefaroplast. centrum [lat.], střed (např. města); ústředí, středisko, centurie [lat.] viz legie, ceny běžné, ceny, za které se výrobky nebo služby realizují v určitém období, ceny srovnatelné (stálé), ceny, kterých se používá k peněžnímu vyjádření hosp. ukazatelů a k jejich srovnáváni za delší období. Za c. s. slouží ceny běžné určitého výchozího období, cenzor, censor - úředník pověřený prováděním cenzury; přeneseně posu-zovatel, kritik. V ant. řím. republice vysoký státní úředník; dva c., voleni v komiciích na dobu pěti let, vykonávali sčítání lidu a majetkový odhad občanů, na jehož zákl. byla stanovena voj. povinnost, sestavovali seznam senátorů a zadávali veřejné stavby, cenzura [lat.] 1. ve starověkém Římě za republiky majetkový odhad občanů (census populi) a jejich rozděleni do pěti tříd; 2. právo státu kontrolovat informace určené ke zveřejněni; rozlišuje se c. předběžná a následná, cep, ruční nástroj k výmlatu zeměd. plodin, hl obilnin. C. bojový, zbraň

Antverpy

Antverpy, vlámsky Antwerpen, fr. An-vers — přístavní m. v Belgii a adm. středisko stejnojmenné provincie na dolní Šeldě, 213 300 obyv. Prům. lo-ďařský, ropy, stroj., automobilový, chem. (fotomateriál), hutní, text., ce-mentárenský, sklář., potr.; tradiční brusírny diamantů. Velká dop. křižovatka. — Got. katedrála (1352 —1616, největší v Belgii) a jiné stav. památky. Kult. středisko Vlámů; akademie výtv. um., Nám. muz., Muz. vlámské kult.; dvě univ. (zal. 1852 a 1965). — A. zal. v 7.st., od 12.st. středisko obch. a řemesel; 1291 udělena m. práva, od 1315 byly členem hanzy. Plenění špan.

Amulet

amulet [lat.], předmět nebo skupina předmětů, které člověk nosí z pověr-čivosti u sebe a kterým připisuje nadpřirozenou moc.

Diemer

Diemer [dý-] Alwin, *1920, něm. (NSR) ideál, filozof; zabývá se problematikou flloz. a věd. poznání, zvi. fenomenologie a existencialismu, z hlediska pojmové analýzy.

1. internacionály

1. internacionály, ideolog anarchismu. Hrál velkou úlohu v řev. hnutí 1848 až 49; účastnil se únorové rev. 1848 v Paříži, Slovanského sjezdu i červnového povstání 1848 v Praze, bojů v Sasku 1849. 1851—61 vězněn

vineri, 3 martie 2017

Blokováni

blokováni [fr. < hol.] 1. voj. a) souhrn bojové činnosti různých druhů ozbrojených sil k dosaženi cílů blokády; b) izolace (obklíčení) nepřátelského objektu, pokračujícího v odporu.zpravidla v útočném boji; c) zabránění vzletům protivníkova letectva i jeho letišť po stanovenou dobu k zabezpečeni činnosti vlastního letectva a pozemního vojska; 2. el.tech. b. el. přístrojů a strojů, opatření (mech., el., magn.). jímž se zabrání škodám nebo úrazu při nesprávné manipulaci; 3. sděl. těch. vyloučení vazby mezi obvody.

Buchara

Buchara, oblastní m. v SSSR v Uzbec-

Barreto Victor Lima

Barreto Victor Lima, *1906, brazilský film. režisér, spisovatel, scenárista, herec a novinář; tvůrce filmu O Canga-ceiro.

Ech Karel

ech Karel, 1844-1913, č. operní pěvec (bas), působil v Prozatímním div. a ND; Smetana pro něj psal role ve svých operách (Chrudoš v Libuši, Paloučky v Hubičce).

Balúský pakt

Balúský pakt, voj. polit, svazek Turech, Řecka a Jugoslávie, vytvořený naakl. smlouvy podepsané v Ankaře v úioru 1953 a smlouvy o spolupráci a vajemné pomoci (Bled, srpen 1954) na Jobu 20 let. Jeho činnost ustala 1951—58 za řecko-tureckých rozporů o frpr.

joi, 2 martie 2017

De ta Rocheová

De ta Rocheová [ros-] Mazo, 1^85 až 1961, kan. prozaička píšící aňgí-i autorka šestnáctidilného románového generačního cyklu idealizujícího život na usedlosti Jalně.

Abbádovci

Abbádovci, arab. dyn. vládnoucí 1023 až 1091 v jz. Španělsku s hl. m. Sevillou. Stát A. patřil po rozpadu Umaj-jovského kalifátu k největším v muslimském Španělsku, ale nemohl odolat náporu kř. států. Poslední vládce al-Mutamid (1068—91) si povolal na pomoc Almorávidy, kteří útok odrazili, ale sami se zmocnili vlády v celém muslimském Španělsku. Za Almorá-vidů pokračoval kult. rozkvět. Abbagnano [abaňa-] Nicola, *1901, it. ideál, filozof; prof. filoz. v Turíně, představitel it. existencialismu, jehož „optimistickou44 variantu (s důrazem na možnosti existence) spojuje s novo-pozitivismem.

Scherfig

Scherfig, W. Heinesen (*1900, autcr z Faerských ostrovů). Zvi. místo zaujímá v moderní tvorbě K. Blixenovi (1885 -1962), H. Ch. Branner(1903 až 1966) a Hansen. Souč. d. 1. tvoří hlaviě prozaici K. O. Bjamhof (*18981, T. Bjprnvig (* 1918), O. Sarvig (* 1921),

Basutové

Basutové, Sothové — afr. kmen v Leso-thu, Jihoafr. rep. a Botswaně; asi 400 000 osob. Zemědělci, chovatelé dobytka.

IV. tvrdé 65-100 tis

IV. tvrdé 65-100 tis, dub, ořešák, jeřáb, javor klen, jabloň, jasan, buk, hruška, Šestka,

Delikt

delikt [lat.J, jednání porušující platnou normu, obvykle normu právní (vedle mravní), nejčastěji ve smyslu trestného činu, přečinu nebo přestupku; někdy

miercuri, 1 martie 2017

Cyklohexan

cyklohexan [řec.], C^H^, nasycený cyklický uhlovodík; používá se např. jako rozpouštědlo a pro výr. nylonu, cyklohexanon [řec.], QH10O. cyklický keton, používá se např. jako rozpouštědlo a meziprodukt pro výr. silonu a nylonu.

Blovice

Blovice, m. v Západoč. kr., okr. Pl-zeň-jih, 3671 obyv. Prům. stroj. (Škoda), dřevařský, cihlářský. V okolí zaniklá těžba rud.

Cembalo

cembalo [če-, it ], clavicembalo, fr. clavecín — hud. nástroj strunný trsací sklávesnicí, předchůdce klavíru. Různě dlouhé struny (dvě pro jeden tón) napjaté nad ozvučnou deskou byly rozeznívány zadrhováním (trsáním) havraními brky, později kovovými nebo koženými jazýčky. Míval dva manuály a pedály pro různou barvu zvuku. Menší forma c. se nazývala spinet.

Bohutinský Prokop

Bohutinský Prokop, 1782 — 1852, č. lesník, lesní pěstitel. Zavedl jako prvý metodu probírky ve smrkových porostech.

Barrandeina

Barrandeina [-jí-, podle J. Barran-daj, vyhynulá střednodevonská cévnatá výtrusná rostlina ze skupiny Lycophyta (plavuně).

bělicí louhy

bělicí louhy, roztok chlornanu draselného (louh javelský) užívaný k bělení juty a bavlny; roztok chlornanu sodného (louh Labarraquúv) používaný v text. prům. a při výr. celulosy. Bělič [-č] Alexandar, 1876—1960, srb. jazykovědec; prof. univ. v Bělehradě, prez. Srbské A V (od 1937), doktor h. c. UK. Zabýval se dialektologií (Dijalekti istočné i južne Srbi je — Dialekty východního a jižního Srbska), srbocharvátštinou a obecnou jazykovědou.